સબ ઓડીટર (Sub Auditor) (13-9-2015)
નાના પાયાના ઉદ્યોગોનો સમાવેશ કયા વિભાગમાં કરવામાં આવ્યો ?

જાહેર ક્ષેત્ર
તૃતીય વિભાગ
પ્રાથમિક વિભાગ
દ્વિતીય વિભાગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ ઓડીટર (Sub Auditor) (13-9-2015)
ઘસારાની રકમ 'ઘસારા ભંડોળ કે જોગવાઈ ખાતે લઈ જવી' તે ___ પદ્ધતિ છે.

ઘસારો નોંધવાની એકમાત્ર
ઘસારો નોંધવાની શ્રેષ્ઠ
ઘસારો નોંધવાની અયોગ્ય
ઘસારો ગણવાની શ્રેષ્ઠ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ ઓડીટર (Sub Auditor) (13-9-2015)
નેટવર્કમાં રહેલા કમ્પ્યૂટરને આપવામાં આવતા અજોડ નામને શું કહે છે ?

IS એડ્રેસ
IP એડ્રેસ
INS એડ્રેસ
IMS એડ્રેસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ ઓડીટર (Sub Auditor) (13-9-2015)
'આવકવેરા ધારો, 1961ની જોગવાઈ મુજબ કોઈપણ મૂડી મિલકત વેચવાથી થયેલા લાંબાગાળાના મૂડી-નફાનું, વેચાણ તારીખ પછીના ___ દરખાસ્ત,' 'નિયત મિલકત'માં રોકાણ કરવામાં આવે તો રોકાયેલી મુડી નફો મહતમ રૂ___ ની મર્યાદામાં કરમુક્ત ગણાશે.

3 વર્ષ, 50,00,000
1 વર્ષ, 40,00,000
6 માસ, 50,00,000
3 માસ, 40,00,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP