આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચા સંયોજકવાળું વાક્ય શોધીને જણાવો.

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?