રિઝર્વ બેન્ક દ્વારા રેપો રેટમાં વધારો કરવામાં આવે તો

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?