'છપ્પા' એટલે શું ?

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?