સૂચક પ્રશ્નો ક્યારે પૂછી શકાતા નથી ?

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?