રિર્ઝવ બેંક વિશેનું અયોગ્ય જોડકું શોધો ?

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?