કંપની પોતાના ઈક્વિટી શેરહોલ્ડરોને 'શૂન્ય ટકાના પરત થવાને પાત્ર ડિબેન્ચર્સ' બોનસ તરીકે ___ શકે, આવા ડિબેન્ચર્સ ___ આપી ન શકાય.

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?