શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?

શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?

શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?