ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દના સાચી રીતે છૂટા પાડેલા સ્વર-વ્યંજનો (ધ્વનિ શ્રેણી) વિકલ્પમાંથી શોધો.
સાંદીપનિ

સ્ + આ + દ્ + ઈ + પ્ + અ + ન + ય
સ્ + અ + દ્ + ઈ + પ્ + આ + ન્ + ઈ
સ્ + આં + દ્ + ય્ + ઈ + પ્ + અ + ન્ + ઈ
સ્ + આં + દ્ + ઈ + પ્ + અ + ન્ + ઈ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દના સાચી રીતે છૂટા પાડેલા સ્વર-વ્યંજનો (ધ્વનિ શ્રેણી) વિકલ્પમાંથી શોધો.
બિંદુ

બ્ + ઈ + ન્ + દ્ + ઉ
બ્ + ઉ + ન્ + દ્ + અ
બ્ + ઈ + ન્ + દ્ + ઊ
બ્ + ઈ + ન્ + દ્ + ઉ્

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP