ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દના સાચી રીતે છૂટા પાડેલા સ્વર-વ્યંજનો (ધ્વનિ શ્રેણી) વિકલ્પમાંથી શોધો.
બુલંદ

બ્ + ઉ + લ્ + અ + દ્ + અ
બ્ + ઊ + લ્ + અ + દ્ + અ
બ્ + ઉ + લ્ + અં + દ્ + અ
બ્ + ઊ + લ્ + અ + દ્

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દના સાચી રીતે છૂટા પાડેલા સ્વર-વ્યંજનો (ધ્વનિ શ્રેણી) વિકલ્પમાંથી શોધો.
સાક્ષાત્કાર

સ્ + આ + ક્ષ્ + આ + ત્ + અ + ક્ + આ + ર
સ્ + આ + ક્ + ષ્ + આ + ત્ + ક્ + આ + ર્ + અ
સ્ + આ + ક્ + ક્ષ્ + આ + ત્ + ક્ + આ + ર્ + અ
સ્ + આ + ક્ + ષ્ + આ + ત્ + અ + ક્ + આ + ર્

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દના સાચી રીતે છૂટા પાડેલા સ્વર-વ્યંજનો (ધ્વનિ શ્રેણી) વિકલ્પમાંથી શોધો.
શ્રવણ

ષ્ + ર + અ + વ્ + અ + ણ્
શ્ + ર્ + અ + વ્ + અ + ણ્
શ્ + ર્ + આ + વ્ + અ + ણ્
સ્ + ર + અ + વ્ + અ + ણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દના સાચી રીતે છૂટા પાડેલા સ્વર-વ્યંજનો (ધ્વનિ શ્રેણી) વિકલ્પમાંથી શોધો.
પ્રત્યક્ષ

પ્ + ર્ + અ + ત્ + ય્ + આ + સ્ + ક્ + અ
પ્ + ર્ + અ + ત્ + ય્ + અ + ક્ + ષ્ + અ
પ્ + ર્ + અ + ત્ + ય્ + આ + ષ્ + ક્ + આ
પ્ + ર્ + આ + ય્ + ત્ + અ + ષ્ + ક્ + અ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દના સાચી રીતે છૂટા પાડેલા સ્વર-વ્યંજનો (ધ્વનિ શ્રેણી) વિકલ્પમાંથી શોધો.
ક્રમબદ્ધ

ક્ + અ + મ્ + અ + બ્ + અ + દ્ + ધ્ + અ
ક્ + ર્ + અ + મ્ + આ + બ્ + અ + દ્ + ધ્ + અ
ક્ + અ + મ્ + અ + બ્ + અ + ધ્ + અ્
ક્ + ર્ + અ + મ્ + અ + બ્ + અ + દ્ + ધ્ + અ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP