ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે દર્શાવેલ શબ્દ માટેના નામના ચોક્કસ પ્રકાર જણાવો. : રમણ

સમૂહવાચક નામ
ભાવવાચક નામ
કર્તૃવાચક નામ
સંજ્ઞાવાચક નામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
"કૈલાસનું પુનિત દર્શન ધન્ય પર્વ" વાક્યના અંતે કયું ચિહ્ન આવશે ?

ઉદગાર ચિહ્ન
પૂર્ણવિરામ
અલ્પવિરામ
પ્રશ્નચિહ્ન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'ય' વર્ણ ગુજરાતી ઉચ્ચારણ વ્યવસ્થામાં કયા ક્રમે આવે છે ?

ધ અને વ વચ્ચે
ઢ અને ત વચ્ચે
ધ અને પ વચ્ચે
ક્ષ અને જ્ઞ વચ્ચે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP