ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દના સાચી રીતે છૂટા પાડેલા સ્વર-વ્યંજનો (ધ્વનિ શ્રેણી) વિકલ્પમાંથી શોધો.
શિલ્પ

શ્ + ઈ + લ્ + અ + પ્ + અ
શ્ + ઉ + લ્ + પ્ + અ
શ્ + અ + લ્ + પ્ + અ
શ્ + ઈ + લ્ + પ્ + અ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દના સાચી રીતે છૂટા પાડેલા સ્વર-વ્યંજનો (ધ્વનિ શ્રેણી) વિકલ્પમાંથી શોધો.
ક્ષમા

ક + ષ + અ + મ + આ
ક્ + ષ્ + અ + મ્ + આ
ક્ + શ્ + અ + મ્ + આ
ક + ક્ષ્ + મ્ + આ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દના સાચી રીતે છૂટા પાડેલા સ્વર-વ્યંજનો (ધ્વનિ શ્રેણી) વિકલ્પમાંથી શોધો.
અંગરક્ષક

અં + ગ્ + અ + ર્ + અ + ક્ + સ્ + અ + ક્
અં + ગ્ + અ + ર્ + અ + ક્ + ષ્ + અ + ક્
અં + ગ્ + આ + ર્ + અ + ક્ + ષ્ + અ + ક
અં + ગ્ + અ + ર્ + અ + ક્ + શ્ + અ + ક્

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દના સાચી રીતે છૂટા પાડેલા સ્વર-વ્યંજનો (ધ્વનિ શ્રેણી) વિકલ્પમાંથી શોધો.
વિજ્ઞાન

વ્ + ઈ + જ્ઞ્ + આ + ન્ + અ
વ્ + ઈ + જ્ઞા + આ + ન્ + અ
વ્ + ઈ + જ્ + ન્ + આ + ન્ + અ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દના સાચી રીતે છૂટા પાડેલા સ્વર-વ્યંજનો (ધ્વનિ શ્રેણી) વિકલ્પમાંથી શોધો.
ત્રિશૂળ

ત્ + ર્ + ઈ + શ્ + ઉ + ળ્ + અ
ત્ + ર્ + ઈ + શ્ + ઊ + ળ્ + અ
ત્ + ઈ + ર્ + શ્ + ઊ + ળ્ + અ
ત્ + ઈ + ર્ + ઈ + શ્ + ઊ + ળ્ + અ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP