સબ ઓડીટર (Sub Auditor) (13-9-2015)
કંપની સ્વરૂપના ધંધાકીય એકમોએ નાણાંકીય પરિણામો ___ સ્વરૂપમાં તૈયાર કરી રજુ કરવા ___ છે.

ઉભા પત્રક, ફરજીયાત
ખાતાં, ફરજીયાત
ઉભા પત્રક, મરજીયાત
ખાતાં, મરજીયાત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ ઓડીટર (Sub Auditor) (13-9-2015)
કંપની પોતાના ઈક્વિટી શેરહોલ્ડરોને 'શૂન્ય ટકાના પરત થવાને પાત્ર ડિબેન્ચર્સ' બોનસ તરીકે ___ શકે, આવા ડિબેન્ચર્સ ___ આપી ન શકાય.

આપી, વટાવથી
આપી, પ્રીમિયમથી
આપી ન શકે, વટાવથી
આપી ન શકે, પ્રીમિયમથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP