સબ ઓડીટર (Sub Auditor) (13-9-2015)
આવકવેરા ધારો, 1961 મુજબ : વ્યક્તિ, એકાંકી વેપારી, ભાગીદારી પેઢી, શખ્શોનું મંડળ, સંયુક્ત હિન્દુ, કુટુંબ, કંપની, સરકાર વિ. ___ ગણાય.

વ્યક્તિ
આવકવેરા વિભાગ
શખ્સ
કરદાતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ ઓડીટર (Sub Auditor) (13-9-2015)
નાણાંકીય મિલકતો એક વર્ષ કરતાં વધુ સમય માટે ધારણ કરીને વેચવાથી થતો નફો ___ ગણાય.

અન્ય સાધનોની આવક
ટૂંકા ગાળાનો મુડી નફો
કરમુક્ત
લાંબા ગાળાનો મુડી નફો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ ઓડીટર (Sub Auditor) (13-9-2015)
નીચેના પૈકી કોના માટે તેમના હિસાબો ઓડિટ કરાવવા ફરજિયાત છે ?

બેંકિંગ કંપની
કંપની
આપેલ તમામ
ધાર્મિક સખાવતી ટ્રસ્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ ઓડીટર (Sub Auditor) (13-9-2015)
ભારતમાં સેવા ક્ષેત્રમાં શાનો સમાવેશ કરાયો છે ?
1. વ્યાપાર, હોટેલ, રેસ્ટોરન્ટ્સ
2. પરિવહન, સંગ્રહ, સંચાર
3. નાણાં, વીમો, સ્થાવર, મિલકત ધંધાકીય સેવાઓ
4. સામુદાયિક, સામાજિક અને વ્યક્તિગત સેવાઓ ઉપરના માંથી શું સાચું છે ?

2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3
1, 2, 4

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP