સબ ઓડીટર (Sub Auditor) (13-9-2015)
વર્ષ 2000માં નવરચિત પાટણ જિલ્લાને કયા બે જિલ્લાઓના ભાગમાંથી બનાવવામાં આવ્યો ?

સુરેન્દ્રનગર - કચ્છ
બનાસકાંઠા - મહેસાણા
કચ્છ - બનાસકાંઠા
સાબરકાંઠા - મહેસાણા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ ઓડીટર (Sub Auditor) (13-9-2015)
1997ના વર્ષમાં ગુજરાત રાજ્યમાં કયા નવા પાંચ જિલ્લાઓની રચના કરવામાં આવી ?

આણંદ, દાહોદ, નર્મદા, નવસારી, પોરબંદર
દાહોદ, નર્મદા, નવસારી, પોરબંદર, પાટણ
નવસારી, પાટણ, પોરબંદર, દાહોદ, તાપી
પોરબંદર, નવસારી, આણંદ, તાપી, નર્મદા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ ઓડીટર (Sub Auditor) (13-9-2015)
આંતરિક તપાસ અંગે નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું છે ?

ભવિષ્યમાં કરવાના ઓડીટ અંગે યોજના બનાવવી
ધંધાકીય એકમનો નફો કમાવવાની ક્ષમતા માપવી
તમામ ધંધાકીય વ્યવહાર અંગે યોગ્ય અને સાચી નોંધ રાખવી.
ધંધાકીય એકમમાં ઉપયોગમાં લેવાતી હિસાબી પદ્ધતિ જાણવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ ઓડીટર (Sub Auditor) (13-9-2015)
જ્યારે ઓડિટર કંપનીની હિસાબી અને અન્ય અંકુશ પદ્ધતિનું નિરીક્ષણ એ હિસાબો લખવા માટેનો યોગ્ય આધાર છે કે નહિ તે બાબત તપાસવા માટે કરે ત્યારે તેને ___ કહેવાય છે.

ચાલુ સતત ઓડિટ
પાકા સરવૈયાનું ઓડિટ
આંતરીક ઓડિટ
પદ્ધતિ ઓડિટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP