નીચે આપેલમાંથી કઈ જોડી ખોટી છે ?

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?

કયા અનુચ્છેદ અંતર્ગત જો કોઈ મંત્રી વિધાનસભા અને વિધાન પરિષદના સભ્ય ન હોય તો તેને છ મહિનાની અંદર વિધાનસભા અને વિધાન પરિષદના સભ્ય બનવું ફરજીયાત છે ?

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?

આપત્તિ સામે પૂર્વ તૈયારી એટલે ___

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?